Geleneksel/Klasik Mantığın Modern/Sembolik Yorumu

Açıklama


Geleneksel/Klasik Mantığın
Modern/Sembolik Yorumu

İki Değerli Kiplikli Olmayan Mantık Açısından
Bir Değerlendirme

Bu çalışmamızda, geleneksel/klasik mantığın hem Batı dünyasında hem de Türk-İslâm dünyasında üzerinde durulan yönlerini dikkate aldık ve söz konusu mantığı, modern/sembolik mantık açısından yorumladık.

Kitabımızı, iki bölüme ayırdık. Birinci bölümde, önerme türleri ve önermeler arası ilişkilere; ikinci bölümde ise doğrudan ve dolaylı çıkarımlara yer verdik.

Karşılaştır